Ga naar de inhoud

privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw counselor, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke – en gezondheidssituatie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

– Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw counselor heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

– Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats

– De datum van de sessie

– Een korte omschrijving, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ of ‘counselling’

– De kosten van de sessie

– Uw geboortedatum + BSN nummer staan niet op de factuur. In geval van declaratie bij uw zorgverzekeraar, vult u deze zelf in.